Prof. Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Działalność w PE

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

105

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(3)

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)

17-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-17(16)

Porządek obrad

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(15)

Decyzja przyjęta w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r. (debata)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(17)

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Sprawa „Paradise papers” (debata)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

12

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

ITRE
27-02-2018 A8-0044/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

ITRE
27-02-2018 A8-0042/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku nowej struktury rynku energii”

ITRE
21-06-2016 A8-0214/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

AFET
23-11-2015 A8-0338/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

EMPL
30-07-2015 A8-0247/2015

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

ITRE
01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

CULT
31-05-2017 CULT_AD(2017)601025

OPINIA w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

CULT
19-10-2015 CULT_AD(2015)557165

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

9

OPINIA w sprawie wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

CULT
23-11-2017 CULT_AD(2017)610824

OPINIA w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

CULT
27-06-2017 CULT_AD(2017)603034

OPINIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

CULT
23-06-2016 CULT_AD(2016)580505

OPINIA w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie

EMPL
13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

EMPL
29-06-2015 EMPL_AD(2015)549466

OPINIA w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

CULT
17-04-2015 CULT_AD(2015)549127

OPINIA w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)544340

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

Projekt(-y) rezolucji

76

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0165/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

12-03-2018 B8-0143/2018

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0098/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0054/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0044/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0600/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Wygasła

szczegóły

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

21

Udział MŚP w przetargach dotyczących DIAS

04-07-2017 P-004532/2017 Komisja

Nowelizacja francuskiego Kodeksu zdrowia publicznego

16-05-2017 E-003367/2017 Komisja

Decyzja KE dotycząca gazociągu OPAL

17-11-2016 P-008639/2016 Komisja

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

VP/HR - Referendum w Tadżykistanie a reakcja UE

02-03-2016 E-001922/2016 Komisja

Stan wolności mediów w Niemczech

25-02-2016 E-001614/2016 Komisja

Podstawy naukowe polityki klimatycznej Unii Europejskiej

25-02-2016 E-001613/2016 Komisja

Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

21-01-2016 O-000007/2016 Komisja


Inna działalność parlamentarna

Mar 201813 Zdzisław Krasnodębski: powinniśmy skończyć z dążeniem do ukarania Wielkiej Brytanii, a skupić się na autorefleksji i reformie

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie dyskutowali nad przygotowaną przez parlamentarną Grupę ds. Brexitu rezolucją w sprawie możliwych ram dla przyszłych stosunków UE-Zjednoczone Królestwo po Brexicie. W imieniu delegacji PiS w grupie EKR głos zabrał wiceprzewodniczący PE, prof. Zdzisław Krasnodębski.   Profesor Krasnodębski mówił, że Unia Europejska potrzebuje Wielkiej Brytanii w takim […]

...

Mar 201801 Prof. Zdzisław Krasnodębski wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Podczas trwającej mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie wybrali swojego nowego wiceprzewodniczącego. Stanowisko to otrzymał kandydat grupy EKR i europoseł PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski.   Europoseł PiS jest bardzo aktywnym członkiem Parlamentu. Pełni rolę koordynatora EKR w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), współprzewodniczącego grupy roboczej EKR ds. demografii, polityki międzypokoleniowej i […]

...

Lut 201828 Prof. Krasnodębski: trzeba obalić mit, że przeszłość można oddzielić grubą kreską

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja na temat reparacji wojennych od Niemiec organizowana przez Delegację Polską Grupy EKR we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Wydarzenie to było okazją do przybliżenia europejskiej publiczności rzeczywistości okupacji niemieckiej w Polsce oraz skali zniszczeń i grabieży mienia, jakimi skutkowała. Eksperci z Instytutu Zachodniego w Poznaniu przedstawili […]

...

Lut 201821 Komisja ITRE przyjęła raport do kluczowego dokumentu pakietu zimowego – rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

Część przyjętych w PE poprawek budzi jednak wątpliwości, a mandat do negocjacji z Radą w zakresie kluczowych kwestii nie jest mocny. Przyjęte w sprawozdaniu ITRE 21 lutego 2018 roku zapisy kompromisowe nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie stawia budowa jednolitego rynku energii.   Nierówne traktowanie mechanizmów mocowych   Duże wątpliwości wzbudza brak równego traktowania wszystkich mechanizmów […]

...

Lut 201806 Zdzisław Krasnodębski o powiązaniach między elitami politycznymi a przemysłem samochodowym w Niemczech

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat stosowanych przez niemiecki przemysł motoryzacyjny testów spalin na zwierzętach i ludziach. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrał profesor Zdzisław Krasnodębski.   “Skandal o którym mówimy, ma oczywiście o wiele szerszy zakres niż tylko te eksperymenty – to także skandal polityczny” – mówił polski […]

...

Sty 201822 „Niech futra przejdą do historii”

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się wystawa i konferencja „Niech futra przejdą do historii”. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez europoseł Jadwigę Wiśniewską, wiceprzewodniczącą Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt w Parlamencie Europejskim i Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zwracano uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia bądź całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra w Unii Europejskiej. […]

...

Gru 201712 Zdzisław Krasnodębski: brak synchronizacji PESCO z procesem planowania obronnego w NATO może podważyć spójność Sojuszu

Mar 201702 Parlament Europejski przyjął sprawozdanie prof. Zdzisława Krasnodębskiego ws. weryfikacji przez KE umów międzyrządowych w dziedzinie energii

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie prof. Zdzisława Krasnodębskiego ws. weryfikacji przez KE umów międzyrządowych w dziedzinie energii   Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą zobligowane do informowania Komisji Europejskiej o planowanych międzyrządowych umowach energetycznych obejmujących dostawy i tranzyt gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także budowę i wykorzystanie niezbędnej infrastruktury. Przed zawarciem umowy ich treść […]

...

Lut 201702 Prof. Zdzisław Krasnodębski o Unii Energetycznej: należy dążyć do dywersyfikacji dostaw energii

Wczoraj podczas obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli omawiano m.in. drugi raport o stanie Unii Energetycznej. Debata odbyła się z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča. W imieniu grupy EKR głos zabrał m.in. Zdzisław Krasnodębski.   Koordynator grupy EKR w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, Zdzisław Krasnodębski mówił, że choć czysta energia jest […]

...

Paź 201606 Debata o prawach kobiet w Polsce

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji praw kobiet w Polsce. Podczas debaty europosłowie PiS podkreślali, że nie ma w Polsce problemu naruszania praw kobiet a instytucje unijne nie powinny ingerować w kwestie światopoglądowe, które stanowią wyłączną domenę państw członkowskich.   Zabierając głos w imieniu Grupy EKR Jadwiga Wiśniewska przypomniała, że […]

...

Mar 201617 Prof. Krasnodębski: ETS powinien nie tylko pobudzać inwestycje niskoemisyjne, ale przede wszystkim zapobiegać wzrostowi cen energii w Europie Środkowo-Wschodniej

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie posłów Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) dotyczące efektywności systemu ETS i przyszłości mechanizmów kompensacyjnych. W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski (koordynator Grupy EKR w Komisji ITRE), Dan Nica (S&D), Jerzy Buzek […]

...

Paź 201614 Komisja ITRE przyjęła raport Zdzisława Krasnodębskiego o umowach międzyrządowych w dziedzinie energii

W czwartek, 13 października br. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła sprawozdanie prof. Zdzisława Krasnodębskiego, koordynatora Grupy EKR w tej komisji, w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. „Głównym celem sprawozdania było dążenie do zapewnienia większej solidarności pomiędzy […]

...

Paź 201619 Konferencja pt. „Brama Północna – nowe konkurencyjne źródła gazu dla Europy”

Z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości, 18 października 2016 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pt. „Brama Północna – nowe konkurencyjne źródła gazu dla Europy”, która miała na celu zaprezentowanie tego projektu w Brukseli. W konferencji wzięli udział m.in. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz wiceprzewodniczący Komisji […]

...

Lis 201621 Interwencja prof. Krasnodębskiego w sprawie Polskiej Misji Katolickiej w Bremie

W liście skierowanym do dwojga niemieckich posłów do Parlamentu Europejskiego z Bremy (Helga Trüpel i Joachim Schuster) prof. Zdzisław Krasnodębski naświetla trudną sytuację Polskiej Misji Katolickiej w Bremie.   Organizacja istnieje w Bremie od 1977 r. i jest ważna w życiu licznych imigrantów z Polski. Do niedawna Misja urzędowała w kościele Św. Jana i celebrowana […]

...

Gru 201607 Porozumienie ws. międzyrządowych umów gazowych

Negocjatorzy państw członkowskich i PE uzgodnili w środę przepisy dotyczące przejrzystości międzyrządowych umów energetycznych. Porozumienia, zanim zostaną podpisane, będą sprawdzane przez KE pod kątem tego, czy nie zawierają klauzul sprzecznych z prawem UE.   Sprawozdawcą odpowiedzialnym był prof. Zdzisław Krasnodębski.   Przegląd będzie obejmował umowy dotyczące dostaw gazu i ropy naftowej. Parlament Europejski chciał szerszego […]

...

Gru 201608 Prof. Krasnodębski wśród dziesięciu najbardziej wpływowych europosłów ds. energetyki w UE

W raporcie międzynarodowej organizacji VoteWatch Europe wskazano deputowanych do PE, którzy wywierają największy wpływ na kwestie związane z energetyką i odegrają kluczową rolę w kształtowaniu istotnych inicjatyw europejskich w tym zakresie.   Prof. Krasnodębski zajął w klasyfikacji 8. miejsce. Jest członkiem Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE); sprawozdawcą w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany […]

...

Gru 201614 Europosłowie EKR o pakiecie na rzecz czystej energii: należy uwzględnić prawo państw do stanowienia o własnym koszyku energetycznym

We wtorek, 13 grudnia, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się pierwsza debata o pakiecie dotyczącym “czystej energii” z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča, odpowiedzialnego za Unię Energetyczną. W imieniu delegacji PiS w PE wypowiedziało się trzech europosłów: prof. Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk oraz Jadwiga Wiśniewska.   Prof. Zdzisław Krasnodębski zabrał głos w imieniu […]

...

Paź 201606 Prof. Zdzisław Krasnodębski w pamięci ofiar masakry w Babim Jarze na Ukrainie

4 października podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w ramach wystąpień w znaczących kwestiach politycznych głos zabrał europoseł EKR, Zdzisław Krasnodębski, przypominając tragiczne wydarzenia, które miały miejsce pod koniec września 1941 r, kiedy to doszło do zbrodni w Babim Jarze. Zbrodni, która stała się jednym z najstraszniejszych symboli Holokaustu.   Jak przypomniał Krasnodębski […]

...

Paź 201605 Zdzisław Krasnodębski o hipokryzji w instytucjach unijnych

4 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata poświęcona unikania wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy. W imieniu Grupy EKR głos zabrał profesor Zdzisław Krasnodębski.   Jak przypomniał europoseł, ujawnione ostatnio przypadki José Manuel Barroso, Neelie Kroes czy Connie Hedegaard podobnie jak wcześniej ujawniona, dzięki LuksLeaks, rola przewodniczącego Junckera w […]

...

Wrz 201616 Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw.   15 września, w ostatnim dniu wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy. W debacie poprzedzającej głosowanie głos zabrał autor […]

...

Kwi 201611 Prof. Zdzisław Krasnodębski w kwestii innowacji

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie z Avi Hassonem, pełniącym urząd Głównego Naukowca w Ministerstwie Gospodarki Izraela. Tematem wydarzenia, którego jednym z organizatorów był eurodeputowany prof. Zdzisław Krasnodębski, były innowacje na rzecz integracji społecznej jako siła napędowa dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu.   Gospodarka izraelska opiera się na innowacjach technologicznych i kraj ten […]

...

Kwi 201621 Prof. Zdzisław Krasnodębski w kwestii przejrzystości podatku publicznego

We wtorek, 19 kwietnia, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat przejrzystości podatku publicznego. W imieniu Grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, Zdzisław Krasnodębski.   “Nie można akceptować sytuacji w której wielkie korporacje nie płacą podatku w kraju, w którym wygenerowały swój zysk, a na małe i średnie przedsiębiorstwa spada największy ciężar […]

...

Maj 201610 Zdzisław Krasnodębski: Nord Stream 2 pogłębi zależność krajów UE od Rosji i podział między Wschodem a Zachodem Europy

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z inicjatywy Europosła PiS i Koordynatora Grupy EKR w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Zdzisława Krasnodębskiego, europosłowie debatowali na temat wpływu gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu Europy Środkowo-Wschodniej. W dyskusji głos zabrali również Edward Czesak oraz Zbigniew Kuźmiuk.   Zdaniem Zdzisława Krasnodębskiego projekt budowy […]

...

Maj 201613 Konferencja “Freedom of Media. Who controls the Fourth Estate?”

Prof. Ryszard Legutko oraz prof. Zdzisław Krasnodębski zapraszają na konferencję “Freedom of Media. Who controls the Fourth Estate?” (“Wolność mediów. Kto kontroluje czwartą władzę?”), która odbędzie się w środę, 25 maja, w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

...

Cze 201603 W Parlamencie Europejskim o wolności mediów

W środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy europosłów PiS, Ryszarda Legutki oraz Zdzisława Krasnodębskiego, odbyła się konferencja pt. ‘Wolność mediów – kto kontroluje czwartą władzę?’. W wydarzeniu wzięli udział znamienici polscy oraz zagraniczni dziennikarze, eksperci ds. mediów oraz przedstawiciele stowarzyszeń dziennikarzy, a spotkanie moderował przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krzysztof Skowroński. Spotkanie miało na […]

...

Sty 201817 Europosłowie PiS: propozycje dotyczące czystej energii są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas debaty inaugurującej pierwszą jego sesję plenarną w tym roku europosłowie dyskutowali na temat czystej energii. Przedmiotem debaty były trzy raporty: “Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych”, “Efektywność energetyczna” i “Zarządzanie unią energetyczną”. Zgodnie z propozycjami w nich zawartymi zużycie energii będzie musiało zostać zmniejszone o 40% od poziomu z […]

...

Lip 201608 Zdzisław Krasnodębski: Efektywna współpraca wymaga woli zarówno państw członkowskich jak i Komisji Europejskiej

5 lipca w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali na temat synergii miedzy funduszami strukturalnymi a programem “Horyzont 2020”. W imieniu grupy EKR głos zabrał Zdzisław Krasnodębski.   Jak przypomniał Krasnodębski zakładanym celem współpracy między Horyzontem 2020 a funduszami strukturalnymi było umożliwienie niektórym państwom członkowskim wykorzystania funduszy dla osiągnięcia doskonałości naukowej, by mogły w pełni […]

...

Lip 201608 Zdzisław Krasnodębski: Unia powinna budować zaufanie na Bliskim Wschodzie

W środę w Parlamencie Europejskim europosłowie debatowali na temat nowych inicjatyw związanych z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. W imieniu grupy EKR głos zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski.   “Unia powinna budować zaufanie na Bliskim Wschodzie, co nie oznacza jedynie niesienia pomocy  potrzebującym Palestyńczykom, lecz też czynienie starań na rzecz zachowania Izraela i jego społeczeństwa” – […]

...

Mar 201716 Zdzisław Krasnodębski: by zwiększyć bezpieczeństwo krajów członkowskich należy utrwalać partnerstwo z NATO

Podczas debaty na temat sprawozdania w sprawie konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych skutków wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i możliwości oferowanych przez traktat z Lizbony głos zabrał europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski.   Eurodeputowany zauważył, że autorzy raportu słusznie zwracają uwagę na konieczność zwiększenia zdolności Europy do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. […]

...

Mar 201718 Forum ,,End of Complacency – Era of Action?”

Profesor Zdzisław Krasnodębski został zaproszony na Brussels Forum zorganizowane przez The German Marshall Fund of the United States.   Tegoroczne forum odbyło się pod tytułem “End of Complacency – Era of Action?”. Profesor uczestniczył w dyskusji “A New Vision for Europe” w trakcie, której uczestnicy zastanawiali się nad źródłem dzisiejszych problem Unii i proponowali swoje […]

...

Kwi 201704 Europejskie spotkania z kulturą

W ubiegłym tygodniu w Brukseli z inicjatywy europosła PiS profesora Zdzisława Krasnodębskiego odbyły się pokazy filmów w reżyserii Lecha Majewskiego – reżysera filmowego i teatralnego, pisarza, poety, malarza i kompozytora, wybitnego artysty współpracującego z największymi gwiazdami światowego kina, którego dzieła, prezentowane na prestiżowych festiwalach filmowych, m.in. w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto, Rzymie, Nowym Jorku, zdobyły […]

...

Wrz 201712 Zdzisław Krasnodębski w kwestii migracji: trzeba kierować się rozsądkiem

12 września w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nt. rozwoju sytuacji w kwestii migracji, w której udział wzięła szefowa unijnej dyplomacji Federika Mogherini, głos zabrał europoseł EKR, profesor Zdzisław Krasnodębski.   Polski polityk wyraził zadowolenie ze słów wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. “Wynika z nich, że Unia Europejska wreszcie zrozumiała, że […]

...

Wrz 201613 Prof. Krasnodębski: Dobór źródeł energii musi pozostać w kompetencji krajów unijnych

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat rynku energii elektrycznej w UE. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski, który wskazywał na kluczowe znaczenie rynków mocy dla systemów energetycznych wielu państw członkowskich.   Sprawozdanie W. Langena (EPP) odnosi się do ubiegłorocznego komunikatu Komisji Europejskiej, który zakłada stworzenie w […]

...

Lip 201608 Zdzisław Krasnodębski: Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali na temat globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W dyskusji udział wzięła wysoka przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Federica Mogherini, a w imieniu grupy EKR głos zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski.   Zdaniem prof. Krasnodębskiego dokument zawiera realistyczną ocenę sytuacji międzynarodowej, choć […]

...

Wrz 201714 Zdzisław Krasnodębski: Nordstream II będzie miał katastrofalny wpływ na dywersyfikację energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat Nordstream II. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski, koordynator Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.   Prof. Krasnodębski podkreślił, że Nordstream II nie ma uzasadnienia rynkowego, jest niezgodny z prawem europejskim, w szczególności z […]

...

Paź 201703 Zdzisław Krasnodębski o Brexicie: teraz Unia powinna zrobić krok naprzód

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat postępów negocjacji z władzami Wielkiej Brytanii w kwestii Brexitu. W trzygodzinnej debacie udział wzięli m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz główny negocjator Michel Barnier. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski.   Odnosząc się do przemówienia premier […]

...

Paź 201726 Zdzisław Krasnodębski: nie lekceważmy głosu narodów w sprawie migracji

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim Strasburgu na temat przeciwdziałania nielegalnej imigracji i przemytowi ludzi w regionie Morza Śródziemnego głos zabrał europoseł EKR, Zdzisław Krasnodębski.   Zdzisław Krasnodębski przypomniał rok 2015 i słowa Angeli Merkel, która mówiła wówczas, że nie przyjmowanie imigrantów nie ochroni granic jej kraju, ani granic zewnętrznych Unii. Jak dodał europoseł od tego […]

...

Lis 201714 Zdzisław Krasnodębski o potrzebie jednolitych standardów i kwestii praworządności na Malcie

Podczas dzisiejszego posiedzenia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali m.in. o stanie praworządności na Malcie. Dyskusja toczyła się w kontekście zabójstwa maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, która badała nieprawidłowości na najwyższych szczeblach władzy. W imieniu EKR w debacie głos zabrał Zdzisław Krasnodębski.   Jak mówił polski eurodeputowany, oskarżenia elit maltańskich o korupcję, nieuczciwe […]

...

Lis 201714 Zdzisław Krasnodębski o Paradise Papers

Dzisiaj podczas porannej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z udziałem Komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierr’a Moscovici miała miejsce debata na temat “Paradise papers” – kolejnego po “Panama Papers” wycieku dokumentów ujawniających proceder wyprowadzania pieniędzy i unikania opodatkowania przez znane osoby oraz korporacje. W imieniu grupy EKR głos zabrał Zdzisław Krasnodębski. […]

...

Gru 201706 Oficjalna wizyta Profesora Zdzisława Krasnodębskiego w Waszyngtonie i Nowym Jorku

W dniach 4-6 grudnia w Waszyngtonie odbyło się spotkanie oficjalnej Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, w którym uczestniczył Prof. Zdzisław Krasnodębski. Parlamentarzyści z UE i USA koncentrowali się na konkretnych obszarach wspólnych kompetencji Parlamentu Europejskiego i Kongresu, skupiając się na praktycznych sposobach dalszego pogłębienia współpracy obu ciał ustawodawczych.   Profesor Zdzisław […]

...

Gru 201706 Oficjalna wizyta Profesora Zdzisława Krasnodębskiego w Waszyngtonie i Nowym Jorku

W dniach 4-6 grudnia w Waszyngtonie odbyło się spotkanie oficjalnej Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, w którym uczestniczył Prof. Zdzisław Krasnodębski. Parlamentarzyści z UE i USA koncentrowali się na konkretnych obszarach wspólnych kompetencji Parlamentu Europejskiego i Kongresu, skupiając się na praktycznych sposobach dalszego pogłębienia współpracy obu ciał ustawodawczych.   Profesor Zdzisław […]

...

Wrz 201712 Europosłowie PiS o bezpieczeństwie dostaw gazu

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrali europosłowie Edward Czesak i Zdzisław Krasnodębski.   W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała w ramach pakietu na rzecz zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w celu […]

...

Lip 201705 Zdzisław Krasnodębski: Unia musi jasno ocenić priorytety w polityce bezpieczeństwa

Podczas trwającej obecnie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu europosłowie mówili m.in. o planie obrony UE i przyszłości Europy. W dyskusji, w imieniu grupy EKR, głos zabrał Zdzisław Krasnodębski.   Zdaniem europosła PiS jednym z wielu problemów w propozycjach Komisji jest odwrócenie hierarchii zagrożeń. “Dla bezpieczeństwa całej Europy największym zagrożeniem jest obecnie Rosja i próby […]

...

Lip 201705 Zdzisław Krasnodębski: Europa to nie tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski.   W swoim wystąpieniu prof. Krasnodębski odniósł się do założonej w ubiegłym roku internetowej platformy dyplomacji kulturalnej, której celem jest prowadzenie działalności wzmacniającej kulturowe zaangażowanie UE z […]

...

Kwi 201706 Unia nie może być wspólnotą opartą na strachu i przymusie, lecz na wolności

5 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata poświęcona negocjacjom ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, podczas której grupy polityczne w Parlamencie Europejskim określały swoje priorytety i cele negocjacyjne, wśród których znalazły się: zagwarantowanie równych praw obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii i […]

...

Kwi 201706 Zdzisław Krasnodębski: walka z mową nienawiści nie może prowadzić do wybiórczej cenzury politycznej

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas debaty na temat mowy nienawiści, populizmu i fałszywych informacji w mediach społecznościach posłowie dyskutowali o tym, jak skuteczniej reagować na te zjawiska, szczególnie podczas wyborów, kiedy ich wpływ może być szczególnie szkodliwy dla społeczeństw. W imieniu grupy EKR głos zabrał Zdzisław Krasnodębski.   Polski eurodeputowany zgodził się, że […]

...

Kwi 201727 Zdzisław Krasnodębski: Sprzeciwiamy się wszelkim bezpodstawnym próbom piętnowania krajów członkowskich

Podczas kwietniowej sesji plenarnej w Brukseli europosłowie debatowali o sytuacji na Węgrzech. W debacie udział wzięli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i premier Węgier Viktor Orbán. W imieniu grupy EKR przemawiał europoseł PiS, Zdzisław Krasnodębski.   Profesor Krasnodębski przypomniał, że Węgry, podobnie jak Polska, były pionierami wolności wśród krajów w bloku wschodnim w czasie, kiedy […]

...

Maj 201716 Prof. Krasnodębski: Relokacja jest oparta na przymusie – zarówno wobec relokowanych, jak i tych, którzy mają ich przyjąć

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat urzeczywistnienia relokacji. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał prof. Zdzisław Krasnodębski.   Europoseł przypomniał, że tymczasowy mechanizm relokacji nie został poparty przez wszystkie państwa członkowskie. „Relokacja została ustanowiona na radzie do spraw wewnętrznych, by obejść zasadę jednomyślności Państw Członkowskich w Radzie Europejskiej. I to jest […]

...

Maj 201717 Europosłowie PIS o prześladowaniu i dyskryminacji chrześcijan

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrali europosłowie Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski.   Ryszard Legutko przypomniał, że jeszcze 15 lat temu w Iraku było 2,3-2,5 mln chrześcijan, zaś dziś jest ich zaledwie 200 tysięcy. „W Libanie przebywa milion […]

...

Maj 201730 Wizyta studentów w Brukseli

Na zaproszenie prof. Zdzisława Krasnodębskiego grupa 30 studentów Zintegrowanych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Bremie przebywała w Brukseli w dniach 30 maja-1 czerwca. Głównym punktem programu wizyty były warsztaty w Parlamencie Europejskim, podczas których młodzi ludzie m.in. z Niemiec, Polski czy Grecji mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o funkcjonowaniu UE, spotkać się z posłami do […]

...

Cze 201701 Parlament Europejski na temat wdrażania standardu 5G oraz znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego w UE

W pierwszym dniu odbywającej się w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie debatowali na temat znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Unii Europejskiej oraz przyszłości sieci komórkowej w standardzie 5G. W dyskusji wzięli udział europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: autor opinii Komisji Transportu i Turystyki Kosma Złotowski oraz koordynator Grupy EKR w Komisji […]

...

Cze 201707 Zdzisław Krasnodębski: Polityka migracyjna nie może naruszać prawa do bezpieczeństwa wewnętrznego

7 czerwca w Parlamencie Europejskim miało miejsce seminarium organizowane przez europarlamentarzystów EKR – Bernda Kölmela, Angela Dzhambazkiego, Andersa Vistisena oraz Zdzisława Krasnodębskiego, poświęcone polityce migracyjnej i ochronie granic. W spotkaniu udział wzięli eksperci z Australii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Macedonii i Polski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w kwestii rozwiązywania problemu migracji.   Parlamentarzyści […]

...

Cze 201721 W Parlamencie Europejskim o eksploracji tekstu i danych

21 czerwca 2017 roku w Parlamencie Europejskim z inicjatywy profesora Zdzisława Krasnodębskiego, europosła PiS odbyło się seminarium nt. „Text and data mining: why Europe needs it?”. Celem spotkania były przybliżenie posłom i innym zainteresowanym stronom kwestii eksploracji tekstu i danych (TDM) i jej znaczenia dla innowacyjności europejskiej nauki i biznesu.   Tematyka ta jest obecnie […]

...

Sty 201817 Europosłowie PiS o wpływie propagandy rosyjskiej na państwa UE

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce kolejna już debata na temat wpływu propagandy rosyjskiej na państwa członkowskie UE. Zjawisko to nasiliło się w 2016 roku, kiedy to Rosja zajęła Krym i rozpoczęła wojnę hybrydową w Donbasie. Moskwa używa coraz szerszego spectrum narzędzi, od think taknków i fundacji, poprzez organy państwowe, stacje telewizyjne i pseudoagencje […]

...

Mar 201513 Prof. Krasnodębski o koordynacji strategii gospodarczych państw członkowskich UE w 2015 r.

Wypowiedź prof. Z. Krasnodębskiego na temat koordynacji strategii gospodarczych państw członkowskich UE w 2015 r. w ramach “semestru europejskiego” podczas posiedzenia plenarnego.  

...

Mar 201513 Prof. Z. Krasnodębski o przyjętej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu rosyjskiej demokracji.

Prof. Z. Krasnodębski o przyjętej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu rosyjskiej demokracji.   Na wniosek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której zasiadają posłowie PiS, w rezolucji znalazł się także apel do władz rosyjskich o natychmiastowy zwrot wraku prezydenckiego samolotu Tu-154M.   Niestety, europosłowie PO udaremnili uchwalenie fragmentu rezolucji wzywającego do międzynarodowego śledztwa w […]

...

Mar 201522 Parlament Europejski – 5. rocznica katastrofy smoleńskiej

5. rocznica katastrofy smoleńskiej w PE. Czy uda się przełamać bariery milczenia na temat wydarzenia, które usiłuję się usunąć z naszej pamięci? Wypowiedź prof. Zdzisława Krasnodębskiego na temat bieżących wydarzeń w Parlamencie Europejskim.  

...

Mar 201525 Wystąpienie prof. Krasnodębskiego – Komisja Kultury i Edukacji

Uwagi prof. Zdzisława Krasnodębskiego podczas wymiany poglądów na Komisji Kultury i Edukacji PE dotyczące projektu sprawozdania nt. zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego w Europie.  

...

Mar 201525 Przerwane wystąpienie nt. katastrofy smoleńskiej – wypowiedź prof. Z. Krasnodębskiego

Niemieccy eurodeputowani przerwali wystąpienie dr. Bogdana Gajewskiego, eksperta ds. badania katastrof lotniczych z Kanady, który miał zaprezentować referat dotyczący katastrofy smoleńskiej.   Wystąpienie eksperta zaplanowane było na wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony poświęcone bezpieczeństwu lotniczego.   Swoje oburzenie z powodu przerwania wystąpienia, w późniejszej debacie, wyraził prof. Zdzisław Krasnodębski. – […]

...

Mar 201529 Obchody piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Parlamencie Europejskim

Prof. Zdzisław Krasnodębski opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w Parlamencie Europejskim w ramach obchodów piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zapraszamy.

...

Kwi 201509 Wizyta członków Komitetu Honorowego Poparcia prof. Krasnodębskiego w Brukseli

W dniach 21-23 marca w Brukseli gościli członkowie Honorowego Komitetu Poparcia prof. Zdzisława Krasnodębskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród przybyłych gości byli m. in. Zofia Romaszewska, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Antoni Libera czy prof. Piotr Gliński.   Głównym punktem pobytu Komitetu Honorowego w Belgii była zaplanowana na poniedziałek wizyta w Parlamencie Europejskim, mająca na […]

...

Kwi 201517 Apel prof. Z Krasnodębskiego ws. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej

Apel prof. Z. Krasnodębskiego, podczas posiedzenia sesji plenarnej PE, w sprawie solidarności, pomocy międzynarodowych ekspertów i przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy smoleńskiej  

...

Maj 201504 Debata nt. doniesień o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorców prowadzonej przez NSA oraz udziale BND

Debata nt. doniesień o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorców prowadzonej przez NSA oraz udziale BND.   Wystąpienie prof. Z. Krasnodębskiego podczas posiedzenia plenarnego PE.  

...

Mar 201509 Prof. Z. Krasnodębski o pozycji Niemiec w Europie

Jak silna jest pozycja Niemiec? Czy można mówić o przywództwie Niemiec w UE? Czy kryzys na Ukrainie przyczynia się do zwiększenia władzy Niemiec kosztem instytucji unijnych i mniejszych państw członkowskich?  

...

Mar 201503 Opinia do projektu harmonizacji aspektów praw autorskich

Prof. Z. Krasnodębski przedstawia swoje stanowisko do projektu opinii Komisji Kultury i Edukacji PE nt. harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.   Prof. Z. Krasnodębski, jako kontropiniodawca ECR Group, złożył szereg poprawek do projektu opinii w tym zakresie. Oryginalny tekst projektu znajduje się tutaj: http://goo.gl/RIZo6z   Prof. Krasnodębski proponuje m.in. redefinicję […]

...

Mar 201503 Naruszenie dyscypliny fiskalnej przez Francję

Francja narusza dyscyplinę fiskalną – jaka jest reakcja Komisji Europejskiej? Grecja buntuje się przeciwko polityce zaciskania pasa. Czy zagrożony jest Pakt Stabilności i Wzrostu – a strefa euro? Prof. Z. Krasnodębski komentuje najważniejsze wydarzenia tygodnia.  

...

Lis 201421 Sesja plenarna w Strasburgu – 24 – 27 listopada 2014

Przyszłotygodniowa sesja plenarna w Strasburgu, która odbędzie się w dniach 24 – 27 listopada będzie obfitowała w ważne wydarzenia, jednak jedno z nich zdecydowanie wybija się ponad inne. Podczas wtorkowej uroczystej sesji przemówienie wygłosi Jego Świętobliwość Papież Franciszek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zabiegał o tę wizytę już od ubiegłego roku, kiedy to na łamach […]

...

Lis 201427 Rezolucja Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce

Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, z inicjatywy prof. Krasnodębskiego i innych europosłów Prawa i Sprawiedliwości, przyjęła we wtorek w Strasburgu rezolucję w sprawie nieprawidłowości w czasie wyborów samorządowych w Polsce. Wzywa ona polskie władze do ponownego przeliczenia głosów. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie. Rezolucja wskazuje m.in. takie problemy jak przechowywanie kart do głosowania w lokalach wyborczych […]

...

Gru 201412 Wysłuchanie publiczne w PE na temat nieprawidłowości w wyborach samorządowych w Polsce jako zagrożenie dla demokracji

11 grudnia br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się wysłuchanie publiczne na temat nieprawidłowości w wyborach samorządowych w Polsce jako zagrożenia dla demokracji.   Wysłuchanie zorganizowała grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego oraz innych europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Poza prof. Zdzisławem Krasnodębskim, który przewodniczył dyskusji udział w nim […]

...

Sty 201522 Wystąpienie na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE

Wystąpienie prof. Z. Krasnodębskiego podczas wymiany poglądów z Uldisem Augulisem, łotewskim ministrem polityki społecznej, na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.   Całość posiedzenia dostępna jest na stronie: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150121-1500-COMMITTEE-EMPL  

...

Sty 201526 Wystąpienie prof. Zdzisława Krasnodębskiego na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji PE

Wystąpienie prof. Zdzisława Krasnodębskiego na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji, która odbyła się 20 stycznia w Brukseli. Wystąpienie dotyczyło raportu odnośnie zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego Europy.   Prof. Krasnodębski jest kontrsprawodawcą raportu w imieniu Grupy EKR.  

...

Lut 201501 Pytania prof. Zdzisława Krasnodębskiego do Komisarza UE ds. cyfryzacji G. Oettingera

Profesor Zdzisław Krasnodębski na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji pytał Komisarza UE ds. cyfryzacji G. Oettingera o skutki postępu technicznego na kulturę oraz o obawy związane z europeizacją praw autorskich.   Pytanie profesora i odpowiedź komisarza dostępna jest poniżej.  

...

Lut 201512 Prof. Z. Krasnodębski członkiem Komisji Specjalnej do spraw interpretacji prawa podatkowego

Prof. Zdzisław Krasnodębski został członkiem powołanej dziś Komisji Specjalnej do spraw interpretacji prawa podatkowego.   Parlament Europejski poparł w głosowaniu utworzenie parlamentarnej Komisji Specjalnej, która zajmować się będzie “interpretacją prawa podatkowego w państwach członkowskich UE i innymi działaniami, których skutkiem jest preferencyjne traktowanie w dziedzinie opodatkowania” oraz przygotuje zalecenia na przyszłość. Komisja składać się będzie […]

...

Lut 201525 Prof. Gunnar Heinsohn gościem prof. Zdzisława Krasnodębskiego na posiedzeniu grupy roboczej ds. demografii

Prof. Gunnar Heinsohn był dziś gościem prof. Zdzisława Krasnodębskiego na posiedzeniu grupy roboczej ds. demografii. Dzisiejsze obrady dotyczyły problematyki migracji ludności i starzenia się społeczeństwa w Europie.   Gunnar Heinsohn jest niemieckim socjologiem i ekonomistą. Na Wolnym Uniwersytecie Berlina studiował socjologię, historię, psychologię, ekonomię i religioznawstwo. Tamże uzyskał stopień magistra nauk społecznych i z wyróżnieniem […]

...

Maj 201505 Debata w PE nad rocznym sprawozdaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Debata w PE nad rocznym sprawozdaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.   Prof. Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę, że głównym wyzwaniem dla Banku pozostaje utrzymująca się nadal dysproporcja poziomu gospodarczego między krajami tzw. nowej i starej UE. „EBI musi jeszcze raz przemyśleć swą rolę w czasach schyłku ideologii neoliberalnej i robić znacznie więcej dla zniesienia podziału gospodarczego Europy, […]

...

Maj 201521 Debata w PE nt. jednolitego rynku cyfrowego

– Techniki cyfrowe nie dotyczą tylko obrotu towarowego lecz także treści kulturowych, które mają związek z naszą tożsamością narodową i indywidualną. W dziedzinie kultury nie można po prostu przyjąć zasady konkurencyjności i efektywności, zasady, że zwycięża silniejszy, że decyduje masowa konsumpcja. W dziedzinie kultury nie możemy zrezygnować z mecenatu państwowego, ochrony tożsamości, ze wspierania swoich […]

...

Cze 201512 Debata w sprawie sytuacji militarnej w basenie M. Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

– W sprawozdaniu słusznie podkreśla się, że więcej niż powściągliwa reakcja UE na rosyjską agresję i naruszanie przez Rosję integralności terytorialnej Gruzji w 2008 r. mogła zachęcić Rosję do podjęcia podobnych działań na Ukrainie. Niestety wtedy zabrakło europejskiego zdecydowania.Gdyby wszyscy europejscy przywódcy przyjęli wówczas taką postawę jak Prezydent Lech Kaczyński, oskarżany wtedy o antyrosyjskość, być […]

...

Paź 201521 Polskie firmy rodzinne w Parlamencie Europejskim

Z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego 14 października 2015 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona szansom i wyzwaniom, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa rodzinne. Spotkanie w Parlamencie Europejskim było dobrą okazją do nawiązania dialogu między przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i reprezentantami środowisk skupiających firmy rodzinne w Polsce.   Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali wagę przedsiębiorstw rodzinnych dla współczesnego […]

...

Paź 201527 Parlament Europejski o wyzwaniach demograficznych

W dniu 23 października w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się seminarium “Niemiecka polityka społeczna – wzór czy czerwone światło dla europejskiej demografii?” zorganizowane przez Grupę Roboczą EKR ds. Demografii, Polityki Rodzinnej i Międzypokoleniowej. Spotkaniu przewodniczyli europosłowie: prof. Zdzisław Krasnodębski i Arne Gericke. Głównym punktem seminarium było wystąpienie dra Johannesa Rescha, niemieckiego eksperta w zakresie […]

...

Paź 201528 Profesor Z. Krasnodębski za przyjęciem raportu PE ws. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

Profesor Zdzisław Krasnodębski zagłosował za przyjęciem raportu Parlamentu Europejskiego ws obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głosowała za odrzuceniem dokumentu, jednak, zdaniem profesora Krasnodębskiego, rozwiązania zawarte w nim leżą w interesie Polski, m.in. polskiego biznesu, cierpiącego na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych unikających płacenia podatków w kraju prowadzenia […]

...

Paź 201529 Głosowania PE nad rezolucją w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

W następstwie skandalu spowodowanego oszustwami firmy Volkswagen dotyczącymi sfałszowanych kontroli emisji spalin, Parlament Europejski przyjął w dniu 27 października rezolucję w tej sprawie.   Profesor Zdzisław Krasnodębski poparł projekt rezolucji, a wcześniej wygłosił na forum Parlamentu przemówienie, w którym nie krył oburzenia z powodu inercji regulacyjnej UE w przypadku, w którym Komisja Europejska była świadoma […]

...

Gru 201505 Posiedzenie Grupy Roboczej EKR ds. demografii i polityki rodzinnej

Czy migracja może być rozwiązaniem europejskiego kryzysu demograficznego?   2 grudnia br., z inicjatywy profesora Zdzisława Krasnodębskiego w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EKR ds. demografii i polityki rodzinnej z udziałem prof. Herwiga Birga, autora głośnej książki “Die alternde Republik und das Versagen der Politik – Eine demographische Prognose”.   „Migracja nie jest […]

...

Gru 201516 PiS w PE do Martina Schulza: Nie ma Pan uprawnień, by ingerować w konstytucyjne sprawy Polski

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim skierowała list do przewodniczącego PE Martina Schulza, w którym krytycznie odnosi się do jego ostatnich wypowiedzi dotyczących bieżącej sytuacji w Polsce. “Pańska wypowiedź o rzekomym “zamachu stanu” w odniesieniu do działania legalnych, demokratycznie wybranych organów centralnej władzy w Polsce, tyleż oburzająca co absurdalna, wpisuje się w kampanię kwestionowania […]

...

Sty 201621 Prof. Krasnodębski: Głównym celem rekrutacji organizacji terrorystycznych stali się młodzi ludzie pozbawieni poczucia tożsamości

W czwartek, 21 stycznia br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu parlamentarzyści debatowali na temat wzrastającego zagrożenia terrorystycznego. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał profesor Zdzisław Krasnodębski.   Europoseł zauważył, iż terroryzm jest obecnie problemem wewnątrzeuropejskim. “ISIS obecnie popierane jest w większym stopniu przez obywateli państw europejskich, nie arabskich – przez co 10 Brytyjczyka, […]

...

Lut 201604 Parlament Europejski o europejskiej platformie na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

2 lutego 2015 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad sprawozdaniem dotyczącym wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrali prof. Zdzisław Krasnodębski oraz Czesław Hoc.   […]

...

Lut 201618 Prezentacja raportu nt. europejskich instytucji kultury działających zagranicą

W czwartek, 18 lutego odbyła się prezentacja raportu nt. europejskich instytucji kultury działających zagranicą, który powstał na wniosek prof. Krasnodębskiego. Zapis posiedzenia dostępny jest w j. polskim na stronie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20160218-0900-COMMITTEE-CULT)  

...

Paź 201521 Spotkanie nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego

W środę, 21 października, w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej frakcji w Grupie EKR (m.in. prof. Z. Krasnodębskiego) z reprezentantami firmy Allegro nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC).   Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawili podstawowe założenia Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego, a następnie omówili poszczególne jego elementy wywołujące największe obawy w różnych polskich branżach, […]

...

Paź 201506 Zdzisław Krasnodębski: Przymusowa relokacja uchodźców w Europie nie jest humanitarnym rozwiązaniem

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji humanitarnej uchodźców w Unii Europejskiej i krajach z nią sąsiadujących. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Komisji i Rady.   Zabierając głos w debacie prof. Zdzisław Krasnodębski stwierdził, że najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w obozach dla uchodźców znajdujących się poza Unią Europejską i to […]

...

Wrz 201510 Parlament Europejski o więźniach politycznych w Rosji

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat obecnej sytuacji w Rosji. Eurodeputowani odnieśli się przede wszystkim do sytuacji skazanych na kilkanaście lat więzienia Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki.   W ubiegłym roku rosyjskie służby specjalne uprowadziły estońskiego oficera Estona Kohvera w trakcie pełnienia obowiązków na terytorium Estonii. Kilka tygodni później rosyjski sąd […]

...

Cze 201519 Europa Narodów i Wolności – nowe ugrupowanie w PE

W Parlamencie Europejskim powstało nowe ugrupowanie – Europa Narodów i Wolności, którego trzon stanowi francuski Front Narodowy Marine Le Pen. Którzy polscy posłowie dołączyli do grupy oraz co jej powstanie oznacza dla skrajnej prawicy dowiecie się z wypowiedzi prof. Z. Krasnodębskiego.  

...

Cze 201524 Podsumowanie roku działalności prof. Zdzisława Krasnodębskiego w Parlamencie Europejskim

Uzyskując ponad 96 tysięcy głosów profesor Zdzisław Krasnodębski został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PiS dzięki zaufaniu wyborców okręgu warszawskiego oraz Polonii.   Podczas pierwszego roku sprawowania mandatu profesor Krasnodębski został autorem 2 opinii parlamentarnych i współautorem 12 rezolucji; 15 razy występował jako kontrsprawozdawca z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i 20 razy wypowiadał […]

...

Cze 201526 W PE o przyszłości europejskiej demografii

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EKR ds. Demografii, której przewodniczącym jest profesor Zdzisław Krasnodębski. Gościem specjalnym był prof. Gerard Francois Dumont z paryskiej Sorbony, specjalizujący się w demografii ekonomicznej i geopolityce.   Wykład prof. Dumonta dotyczył przede wszystkim stanu europejskiej demografii i zaleceń dla formułowania polityk europejskich. Naukowiec podkreślał, że […]

...

Lip 201501 Wysłuchanie publiczne nt. niemieckich zobowiązań powojennych wobec Grecji

30 czerwca 2015 roku profesor Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w wysłuchaniu publicznym nt. niemieckich zobowiązań powojennych wobec Grecji.   W wysłuchaniu uczestniczyli ponadto: – prof. Notis Marias, grecki poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – Eleonora Evi, włoska poseł do Parlamentu Europejskiego, Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej   Gośćmi wysłuchania byli mieszkańcy wiosek Distomo i Kommeno, […]

...

Lip 201502 Wysłuchanie publiczne – wymiana poglądów ws. obecnej sytuacji finansowej Grecji oraz możliwych scenariuszy związanych z jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro

Prof. Zdzisław Krasnodębski, 1 lipca, uczestniczył w wysłuchaniu publicznym skupiającym się na wymianie poglądów ws. obecnej sytuacji finansowej Grecji oraz możliwych scenariuszy związanych z jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro.   W dyskusji brali udział również inni posłowie do Parlamentu Europejskiego: – prof. Joachim Starbatty, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Niemcy – Daniel Hannan, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, […]

...

Lip 201510 Debata na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) prof. Zdzisław Krasnodębski wskazywał, że raport ws. porozumienia, który zostanie poddany pod głosowanie, budzi zarówno obawy jak i nadzieje.   Prof. Z. Krasnodębski podkreślił, że unijni negocjatorzy powinni pamiętać, iż umowa – jeśli zostanie sfinalizowana – powinna przynieść korzyści całej […]

...

Lip 201511 Raport dotyczący europejskich instytucji kultury działających zagranicą – wniosek prof. Z. Krasnodębskiego

Na wniosek prof. Z. Krasnodębskiego Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego (CULT) zleciła opracowanie raportu dotyczącego europejskich instytucji kultury działających zagranicą. Komisja CULT może w ciągu roku złożyć zamówienie na ograniczoną ilość raportów. W kwietniu członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje tematów, które następnie zostały poddane analizie przez koordynatorów i wybrano najlepsze z nich. Prof. Z. […]

...

Lip 201517 Projekt opinii Komisji Kultury i Edukacji autorstwa prof. Z. Krasnodębskiego nt. strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych

14 lipca prof. Zdzisław Krasnodębski zaprezentował swój projekt opinii Komisji Kultury i Edukacji  (CULT) nt. strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych.   Głosownia nad opinia odbędą się na posiedzeniu komisji CULT 15 października, następnie 10 listopada na Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz w drugiej połowie listopada na sesji plenarnej w Strasburgu.   […]

...

Mar 201607 W Parlamencie Europejskim o sytuacji demograficznej w Europie Środkowo-Wschodniej

W Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej EKR ds. Demografii, Polityki Rodzinnej i Międzypokoleniowej. Podczas spotkania prof. Dimiter Philipov z wiedeńskiego Instytutu Demografii przedstawił zmiany demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej. “To pierwsze posiedzenie grupy, na którym koncentrujemy się na tym regionie Europy” – powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski. Instytut […]

...

Gru 201605 Konferencja “The Visegrad Contribution to the EU Digital Single Market”

30 listopada profesor Zdzisław Krasnodębski wziął udział w konferencji “The Visegrad Contribution to the EU Digital Single Market” zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz “Think Visegrad” – platformę think-tanków V4.   Zabierając głos w panelu “Digital Skills for All” profesor Krasnodębski zaznaczył, że państwa Grupy Wyszehradzkiej wypadają dobrze w europejskich statystykach jeżeli chodzi […]

...

Lip 201401 Inauguracyjne posiedzenie Parlamentu Europejskiego

Dziś w Stras­burgu odbyło się inau­gu­ra­cyjne posie­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego 8. kadencji, pod­czas którego, prof. Zdzisław Krasnodębski ofi­cjal­nie objął man­dat posel­ski. Obję­cie man­datu nastąpiło przez fakt udziału w pierw­szym gło­so­wa­niu na Przewodniczącego PE. Ponadto podczas pierwszej sesji plenarnej nowego Parlamentu Europejskiego, podczas której posłowie wybrali czternastu zastępców Przewodniczącego oraz pięciu kwestorów. W agendzie posiedzenia było także podsumowanie greckiej […]

...

Formularz kontaktowy


Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia