O MNIE

Prof. ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI

Data urodzenia: 11.04.1953, Choszczno, Polska

Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Instytut Nauk Politycznych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Instytut Politologii

Wykształcenie:

1979-81

studia w zakresie filozofii społecznej, Ruhr-Universität w Bochum, RFN

1976

magisterium z socjologii, Uniwersytet Warszawski

1972-76

studia na Wydziale Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Zdzisław Krasnodębski Polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu w Bremie (Niemcy) oraz krakowskiej Akademii Ignatianum. Specjalizuje się w teoriach socjologicznych, filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. W Polsce wykładał także na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościnnie wykładał na czołowych światowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Columbia, Katolicki Uniwersytet Ameryki, Uniwersytet Princeton) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oxfordzki). Jest autorem wielu prac naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. Do najważniejszych z nich należą: „Rozumienie ludzkiego działania“, „Upadek idei postępu”, „Demokracja peryferii” oraz „Już nie przeszkadza”.

W 2005 r. został członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2007 – 2010 wchodził w skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do której ponownie został powołany w grudniu 2015 r. Od roku 2016 jest także Przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego, a od 2017 Przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza.

Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt. Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej.

Od lat profesor Krasnodębski jest zaangażowany w kształtowanie relacji polsko-niemieckich. W latach 2006-2008 był przewodniczącym rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ma duży wkład w rozwój polonistyki jako kierunku studiów i zwiększenia oferty nauki języka polskiego jako języka macierzystego w Niemczech. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów naukowych, konferencji oraz wymiany naukowców i studentów. Jest członkiem założycielem Towarzystwa im. Helmutha Plessnera, gromadzącego badaczy zajmujących się antropologią filozoficzną. Na Uniwersytecie w Bremie profesor Krasnodębski kierował Instytutem Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Społecznych (1998-2009) oraz interdyscyplinarnymi studiami Kultury Polskiej (1997-2008). Ponadto, był jednym z inicjatorów kierunku studiów europejskich na Uniwersytecie w Bremie.

W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4 (Warszawa i 8 powiatów) uzyskując blisko 100 tysięcy głosów.

1 marca 2018 roku wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

W 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski został członkiem Rady Kampanii Prezydenckiej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Od 2010 roku pełni także funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Kongresu Polska Wielki Projekt, w którego Radzie Programowej także zasiada prof. Z. Krasnodębski.
UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY:

1995

Niemiecka nominacja na profesora przez Prezydenta Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema

1991

habilitacja, Uniwersytet Warszawski

1984

doktorat z socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

1976

magisterium, socjologia, Uniwersytet Warszawski

ZATRUDNIENIE:

2011 –

Akademia Ignatianum, prof. ndz.

1995 –

Universytet w Bremie, profesor

1995 – 1997

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

1994 – 1995

Uniwersytet w Bremie, profesor (zatrudnienie czasowe)

1992 – 1993

Uniwersytet w Bremie, profesura gościnna (Historia Kultury Europy Wschodniej i Środkowej)

1991 – 1992

Uniwersytecie w Kassel, profesor socjologii (zatrudnienie czasowe)

1975 – 1991

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, asystent, starszy asystent, adiunkt,

Profesury Gościnne:

2006 – 2007

distinguished visiting professor, Columbia University, Nowy Jork, USA

2003 – 2004

ordinary visiting professor , The Catholic University of America, Faculty of Sociology

1998 – 1999

ordinary visiting professor, the Catholic University of America, Faculty of Sociology

FUNKCJE UNIWERSYTECKIE:

1998 – 2009

kierownik Seminar für Ost- und Mitteleuropäische Studien, Uniwersytet w Bremie

1997 – 2008

kierownik interdyscyplinarnych studiów Kultury Polskiej, Uniwersytet w Bremie

Uprawiane dziedziny:

 

 • socjologia (teorie socjologiczne)
 • filozofia społeczna (fenomenologia, szkoła frankfurcka)
 • filozofia polityczna (liberalizm polityczny, konserwatyzm)
 • politologia (integracja europejska, stosunki polsko-niemieckie, studia niemcoznawcze)

GRANTY, PROJEKTY BADAWCZE:

2013

udział w projekcie Jean Monnet Center, Uniwersytet w Bremie: More Europe. Thinking beyond the crisis in international dialogue.

2003 – 2006

„Dyskursy historyczne a kultura polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej, 3 letni projekt badawczy finansowany przez Volkswagen-Stiftung (kierownictwo)

2000 – 2001

Polsko-niemiecki projekt „Tradycja dla demokracji” we współpracy z IFiS PAN

2000

badania nad obrazem Polaków w Niemczech finansowane przez Federalne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa (realizacja wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych)

1999

Polsko-niemiecki projekt na temat demokracji lokalnych (kierownictwo) – Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Bremeński)

1998 – 2001

3-letni projekt “Polska migracja do Niemiec” (kierownictwo)

1997 – 1998

międzynarodowy projekt “Nowe elity gospodarcze w Europie Wschodniej” (Warszawa, Praga, Budapeszt, Brema), kierownik niemieckiej grupy badawczej

1986 – 1987

Florian Znaniecki i jego teoria socjologiczna, na Uniwersytecie w Bielefeld

1985 – 1986

„Intelektualiści a polityka” ( Institut für Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń)

UCZESTNICTWO W ORGANIZACJACH, STOWARZYSZENIACH:

 

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne – do 2000 r.
 • Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Sekcja Europy Wschodniej
 • International Sociological Institute, International Sociological Association.
 • Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung
 • Członek założyciel i członek Rady Helmuth- Plessner-Gesellschaft, Niemcy
 • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Niemcy

STYPENDIA I POBYTY NAUKOWE:

2001

pobyt badawczy w Institute of European Studies at Cornell University, USA

1991

pobyt badawczy w Clare Hall, Cambridge, Wielka Brytania

1989

pobyt badawczy w Nuffield-College, Oxford, Wielka Brytania

1985

pobyt badawczy w Anglii, Oxford i Londyn, Wielka Brytania

1986 – 1987

pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bielefeld, RFN

1980 – 1981

pobyt badawczy na Uniwersytecie w Bielefeld, RFN

1993 – 1994

“visiting research fellow” w Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Wielka Brytania

1985 – 1986

“visiting fellow” w Instytucie Nauk o Człowieku, Wiedeń, Austria

1990 – 1991

stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung, Niemcy

DYDAKTYKA:

2013

Princeton University, pobyt badawczy, wykłady gościnne

2006 – 2007

Columbia University, School of Public and International Affairs, Nowy Jork, USA

2003

The Catholic University of America, kurs „Social Problems”

2001 –

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – seminaria i wykłady z socjologii i filozofii społecznej

1992 –

Uniwersytet Bremeński, wykłady i seminaria z socjologii, filozofii i historii polskiej kultury; ( w tym czasie m.in dwa doktoraty, liczne prace magisterskie i licencjackie)

1991 – 1992

Uniwersytet w Kassel – wykłady i seminaria z socjologii

1991 – 1993

The Catholic University of America, seminarium dla doktorantów

1976 – 1990

Uniwersytet Warszawski zajęcia z teorii socjologicznej i filozofii społecznej

Doświadczenie w kształceniu kadry naukowej:

 

 • promotor doktoratów na Uniwersytecie Bremeńskim
 • recenzje doktorantów – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski
 • recenzje habilitacji – Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • recenzje projektów badawczych i prac naukowych dla Polskiej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Volkswagena i The Swiss National Science Foundation

NAGRODY:

 

 • Nominacja do nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005 i 2010
 • Nominacja do nagrody im Józefa Mackiewicza 2007 za książkę „Drzemka rozsądnych”
 • Dyplom uznania od Kongresu Polonii Amerykańskiej, Oddział New Jersey 2007
 • Nagroda im. Stanisława Ossowskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne –1984

Uczestnictwo w radach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach:

 

 • Przewodniczący Rady Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie – od 2017
 • Przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu – od 2016
 • Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego– od 2011
 • Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczpospolitej – od 2011
 • Narodowa Rada Rozwoju – 2010
 • Rada Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – 2007-2010, ponownie od 2015
 • Rada Służby Publicznej – 2007-2009
 • Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 2006-2008
 • Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera Krakow – od 2003
 • Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego – do 2006 r.
 • Członek jury Hannah-Arendt- Preis – 2003-2007
 • Rada Naukowa Helmuth-Plessner-Gesellschaft do 2006 r., i ponownie od 2011 r.
 • Komitet Socjologiczny Polskiej Akademii Nauk, 1999-2007, 2011-
 • Rada Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bremie, od 1998
 • Rada Naukowa Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet w Pradze, od 1994

Uczestnictwo w redakcjach czasopism:

 

 • Polish Sociological Review (2003-2007)
 • Ius et Lex
 • Przegląd Fenomenologiczny
 • Problemy socjologiczne (bułgarskie czasopismo socjologiczne)
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne (recenzent)